LoginClose

Hvis du har problemer med innlogging, vennligst kontakt Touch-IT Administrator

SignatureGem Color 5.7 Backlit

Avansert Signaturplate med farger og stor skjerm. Kan også leveres med Magnetstripeleser.

Aktiver dine kunder med Interaktiv Digital Reklame

IDS skjermer med Touch fra 32 til 70 tommer.

Signaturplater for alle formål

Norges mest solgte. Brukes av Politi, Forsvar, Varehandel, Apoteker og Kjeder

VuePoint™ Touchcomputer (Medical)

Touchskjermer med medisinsk godkjenning. Vi leverer til de største Norske sykehus.

Openframe Touch for innbygging

Touchskjermer for innbygging i vegger, skap, paneler, industrielle formål etc.

Elegante Lyddusjer for fokusert Lyd

Våre Lyddusjer finner du i opplevelsessentre. museer og trafikksentre. Enkel montering, elegant design.

StreetSmart LED Display

Utendørs Display med høy lesbarhet.

Leveringsbetingelser

Anvendelse

Disse alminnelige salgsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Sign-IT AS, (heretter kalt Sign-IT) såfremt ikke annet er avtalt særskilt partene imellom.

Produktinformasjon/Priser

Alle oppgaver og data som finnes i Sign-IT produktinformasjonsmateriell kan bli endret uten særskilt skriftlig varsel. Kjøper vil ved bestilling bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted. Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2% fra bestillings-tidspunkt forbeholder Sign-IT seg retten til å korrigere listeprisene tilsvarende. Alle priser er oppgitt ekskl. mva og FOB Sign-IT lager. Alle ekspederte ordre får i tillegg et frakt/porto og emballasjegebyr, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom kjøper mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved bestilling, må dette meldes til Sign-IT innen 8 - åtte - virkedager regnet fra leveringsdato.

Levering/Risikoovergang

Alle bestillinger av produkter som er tilgjengelig på Sign-IT lager, effektueres omgående. Dersom produktet ikke er på lager, vil leveringstiden normalt være 10 - ti - virkedager. For enkelte produkter kan leveringstiden være noe lenger. Hvis ikke annet er særskilt avtalt, går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalings-betingelser netto kontant. Dersom kjøpesummen og eventuelle tillegg ikke betales i rett tid er kunden forpliktet til å betale mora-renter med 1.5% pr. måned (18% p.a.). Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Sign-IT seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling-/postoppkrav.

Mangler

Ved feil på produktet som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kjøper eller forhold på hans side, har Sign-IT ubetinget rett for egen kostnad å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Sign-IT foretar retting eller omlevering, kan ikke kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8 - åtte - virkedager regnet fra leveringsdato.

Salgspant

Sign-IT har panterett (salgspant) i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger jfr. Pantelovens § 3-14 flg.

 

Garanti

Sign-IT garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i like lang tid som Sign-IT får av sine under-leverandører. For øvrig gjelder reklamasjons-reglene i Kjøpslovens § 32.

Force Majeure

Er Sign-IT forhindret fra å levere eller forta pliktig omlevering i henhold til pkt. 7 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser, rekvisisjon, beslag,valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandør eller produsenter som følge av slike omstendig-heter som omhandles i dette punkt, er Sign-IT fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons-tilfeller å kredittere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

Tvister/Lovvalg

Tvister i anledning betingelser og tilføyde bestemmelser, samt tvister som angår deri omtalte og derav flytende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting. Alle rettspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet uttrykkelig er sagt i avtalen.

 

 

+47 23 62 70 30

Ring osss! Vi er alltid klar til å hjelpe deg med svar på dine spørsmål

Følg oss

Hold deg oppdatert via vårt nyhetsbrev, eller benytt våre Facebook sider.

Renasico

Medlem i RENAS

Vi tar miljøet på alvor. Husk å levere inn EE avfall.